นางสาวนัฏยา โพธิ์สิ่งห์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง แรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมกัน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2564”

02 พฤศจิกายน 2564