นางสาวนัฏยา โพธิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 96/2564 พร้อม VCs ไปทุกอําเภอ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางชัยภูมิ

02 พฤศจิกายน 2564