ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

25 สิงหาคม 2564

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน