ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

23 พฤศจิกายน 2564