รับเรื่องทบทวนสิทธิเยียวยา ม.40

20 กันยายน 2564

              นางสาวสุพัตรา  โรจนมังคลาภรณ์ ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่มาติดต่องานประกันสังคม ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 15 ราย และรับเรื่องทบทวนสิทธิเยียวยามาตรา 40 จำนวน 45 ราย ณ บริเวณอาคารหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ