แจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)

10 กันยายน 2564

สปส.อำนวยความสะดวก   แจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)


เป็นระบบการให้บริการที่สำนักงานประกันสังคมมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง  สำหรับการเรียกดูประเภทกิจการ  อัตราเงินสมทบหลัก  อัตราเงินสมทบประจำปี  และรายละเอียดการคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปี