ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนเงินงบประมาณ (18)
ผังผู้บริหาร
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ
10 แบบสรุปแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 กนผ-ข1
20 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
19 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการ บริหารทรัพยากรบุคคล 2563-2565
18 แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี