ส่วนที่ 6 สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามประเภทกิจการ  ค้นหา