ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ออกเยี่ยมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่หายจากการเจ็บป่วย
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
สำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 3 (Booster Dose) ของผู้ประกันตนมาตรา 33
เชิญรับฟังรายการ ทั่วทิศถิ่นไทย
พิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาทประจำเดือนธันวาคม 2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท แนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ และมอบพวงหรีด กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาทออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 46
ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท แนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ และมอบพวงหรีด กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท แนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ และมอบพวงหรีด กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต
ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพและมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกันตน
ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์มาตรา 40
แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 13/2564 และร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย
การเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปี
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2564
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่น
 < 1 2 3 >