มอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

01 มิถุนายน 2565