ภาพประชาสัมพันธ์

จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้
งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565
ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์มาตรา 40
มอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)
การบรรยายพิเศษ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง   ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 “PDPA ผ่านระบบ Cisco Meeting Server
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2565
ประชุมกรม ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2565
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท แนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ และมอบพวงหรีด กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ
นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายสุพัฒน์ วงษ์ธัญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายสุพัฒน์ วงษ์ธัญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ร่วมงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2565” ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมนี้ได้มีข้าร
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565
การมอบประกาศเกียรติบัตรเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติ ให้แก่ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการป้องกันโรคโควิด-19
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกันตน
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนองค์กรณ์ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
การออกหน่วยตรวจสถานประกอบการเพื่อแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจัดเก็บเงินสมทบ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)
ประชุมสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ ODS และ MIS ของโรงพยาบาลที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ และโรงพยาบาลที่ขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯในเขตสุขภาพที่ 3
 1 2 3 >  Last ›