ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเยี่ยม ตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.พค. 01-25-001-60/3 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 6417 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับดำเนินโครงการให้ความรู้ ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2565 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 840 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 - 70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 - 70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 - 70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ร้อยสาย จำนวน 3 จุด ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ จำนวน 4 ป้าย ติดตั้งบริเวณห้องน้ำบริการผู้มาติดต่องานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และเป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›