ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
18-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Paymant) ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยงานประกันสังคม เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
‹ First  < 22 23 24