รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผุู้สอบแข่งขันได้ฯ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
ประกาศสปส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรุจเและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรการฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น และวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
แจ้งการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศสปส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ประกาศสปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลงทุน (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรุจเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
ประกาศ สปส. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน ตำแหน่งผู้บริหารสายงาน
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
‹ First  < 8 9 10 11 12 >