สำนักงานประกันสังคมร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ณ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีพีกรุ๊ป (บริษัทในเครือ) ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

15 มกราคม 2565