ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (Progress Review)
การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2564
การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2564
สำนักงานประกันสังคมออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565
สำนักงานประกันสังคมร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ณ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีพีกรุ๊ป (บริษัทในเครือ) ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
งาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565” จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564