ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวสมนึก ทองวิจิตร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ