ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

08-2695-0965