แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

  เลขที่เอกสาร  รายการ
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทน
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
แบบฟอร์ม คำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แบบฟอร์ม คำขอแจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบบริกำรส่งข้อควำมผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ SMS
แบบฟอร์ม หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
แบบฟอร์ม แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ผปต.มาตรา 40)
แบบฟอร์ม แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ผปต.มาตรา 40)
แบบฟอร์ม แบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
‹ First  < 4 5 6