รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร

09 กรกฏาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ(สำนักงานใหม่)  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ