ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)

08 พฤศจิกายน 2565วิธีการเข้าใช้งานระบบ e-Self Service เพื่อยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

          1.เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หลักของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และเลือกเมนู "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก"


          2.ที่หน้าจอ "ระบบผู้ประกันตน"  กรอก รหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน จากนั้น คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ


**กรณีไม่เคยเป็นสมาชิกของระบบผู้ประกันตน กรุณาสมัครสมาชิกก่อน โดยคลิก "สมัครสมาชิก"  


          3.หลังจากเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนได้เรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู "ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service)"


        

       4.ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้าจอของระบบยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service) โดยท่านสามารถดูข้อมูลผู้ประกันตนของท่านเอง ข้อมูลการส่งเงินสมทบ ประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ สถานะการทำธุรกรรม และสามารถเลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีที่ท่านมีสิทธิ ทั้ง 4 รายการได้ ดังนี้ กรณีชราภาพ, ว่างงาน สงเคราะห์บุคร และคลอดบุตร