วิสัยทัศน์ พันธกิจ

17 กันยายน 2564

วิสัยทัศน์

“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

  ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 

“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง”

ค่านิยม (Core Value)

   CHANGEs

        Creative                                            สร้างสรรค์

        Helpful                                              เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ

        Accountability                                    สำนึกรับผิดชอบ

        Notable Leadership                             เป็นผู้นำที่โดดเด่น

        Go forward into the Digital World        ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล

        Expert & Ethics                                   เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม

        Sacrifice                                             ทุ่มเท และเสียสละ