แผนดำเนินงานประจำปี และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

18 มีนาคม 2564

แผนดำเนินงานประจำปี และ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

   โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมมทั่วไทย

   โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารประกันสังคม

   โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2564

   โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2564

   โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม

   โครงการเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermeddiate Care) ประจำปี 2564

   โครงการเร่งรัดหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

   โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2564

   โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

   โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit ประจำปี 2564

   โครงบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ประจำปี 2564