ผู้ประกันตน สามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญได้ไหม


<iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/ZHzA1HROj-Q" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>