ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
20-09-2564 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-09-2564 - 23-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-09-2564 - 27-09-2564
( 08:30 - 16:30 )
28-09-2564