ภาพประชาสัมพันธ์

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วันอังคารที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ทองสุข ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด       กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนซึ่งเจ็บป่วยพักรักษาตัวในโรงพย
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ
โรคพิษสุนัขบ้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมอ่างทอง
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม