ลดเงินสมทบผู้ประกันตน ม 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นเวลา 6 เดือน กุมภาพันธ์-กรกฏาคม 65