ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
กองทุนเงินทดแทน คือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยไม่ค านึงถึงวัน เวลา และสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ท าให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
พูดคุยกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประเด็น
เพราะสุขภาพของผู้ประกันตนสำคัญ
แดดดี้ป้ายแดงรู้ยัง❓ ค่าคลอดบุตรก็ใช้สิทธิประกันสังคมได้
ขาดส่งบ่อยๆ อาจขาดสิทธิผู้ประกันตนได้ ผู้ประกันตน ม.39 สามารถสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
ประกันสังคมรับชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment ของธนาคารออมสินได้แล้ว
จำนวนผู้ประกันตน เดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานประกันสังคม ทำฟันฟรี! ไม่ต้องสำรองจ่าย เผยยอดผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรม เดือนพฤษภาคม 2565
ไรเดอร์
ประกันสังคมมาตรา40 ทางเลือกที่2 สิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ ข้อดีข้อเสีย
เพิ่มเงินบำนาญชราภาพ
ใครจ่ายเกิน จ่ายเต็ม ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องกังวล
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (สิทธิโรงพยาบาลพัทลุง) สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ผู้ประกันตน ม.33 ที่ลาออกจากงาน แต่ยังอยากรักษาสิทธิ์ประกันสังคม ต้องรีบสมัคร❗️ม. 39 เพียง 432 บาท/เดือน
สัมมนารูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมข้าราชการ บรรจุใหม่ของ สปส. รุ่นที่ 1 ร่วมทำกิจกรรม “สำนักงานประกันสังคมคืนความสุขให้กับผู้ประกันตน”
จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เดือนเมษายน2565
ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือนกพ. - กค. 65 ขอรับเงินชำระเกินคืนได้
กองทุนเงินทดแทน ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ และทายาทของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน
ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
 1 2 3 >  Last ›