อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุน การปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  3. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดสาขา
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย