ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

28 มีนาคม 2567


   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)​

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน 2563)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน 2564)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2565)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2565)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)​

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน 2566)

   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)