สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

03 กรกฏาคม 2566

จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม  2565


   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566

   จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566