กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit​

09 มิถุนายน 2566