ภาพประชาสัมพันธ์

โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ  ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือเจ็บป่วยหลังภาวะวิกฤต
โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เร่งสร้างแรงงานคุณภาพ Smart Farmer นำร่อง 6 จังหวัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
‘รมว.เฮ้ง’ ห่วงใย ส่ง‘ที่ปรึกษา’ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ           เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้ว
สิทธิประโยชน์
 1 2 3 >  Last ›