พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
เลือกภาษา : 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ภาษาไทย   
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ภาษาอังกฤษ