ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2544  

 
         เพื่อให้การบริการห้องสมุดสำนักงานประกันสังคมเป็นไปด้วยความเหมาะสม สะดวกและเรียบร้อยแก่ผู้ใช้ห้องสมุดโดยทั่วถึงกัน อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 สำนักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 

 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2544
 

 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 

 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้
       "เจ้าหน้าที่ห้องสมุด" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม
       "บัตรสมาชิกห้องสมุด" หมายความว่า บัตรอนุญาตที่ใช้ในการยืมและคืนทรัพยากร ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม
       "ทรัพยากรห้องสมุด" หมายความว่า วัสดุเพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในห้องสมุด อันได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ
 


หมวด 1 เวลาทำงาน
 

 ข้อ 5 ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 17.30 น.
        หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

 


หมวด 2 ประเภทสมาชิก
 

 ข้อ 6 สมาชิกมี 5 ประเภท 

  1. ผู้บริหารสปส.ส่วนกลาง  
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สปส.ส่วนกลาง  
  3. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปส.เขตพื้นที่  
  4. ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  
  5. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน   


หมวด 3 บุคคลที่มีสิทธิใช้ห้องสมุด
 

 ข้อ 7 บุคคลผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดได้ ดังนี้
       (1) บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกดังระบุไว้ในหมวด 2 ข้อ 6(1) (2) (3) (4) (5)
       (2) ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลอื่นที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเห็นสมควร
 

 ข้อ 8 บุคคลดังกล่าวในข้อ 7(1) จะยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดได้โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้ออกบัตรให้โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ในการยืมหนังสือทุกครั้งผู้ใช้ห้องสมุด ต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดสำนักงานประกันสังคมมาแสดงด้วยทุกครั้ง บัตรสมาชิกห้องสมุดสำนักงานประกันสังคมจะออกให้แก่บุคคลตามความใน ข้อ 6(1) (2) (3) (4) (5)
       (1) บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกดังระบุไว้ในหมวด 2 ข้อ 6(1) (2) (3) (4) (5)
 

 ข้อ 9 บุคคลดังกล่าวในข้อ 7(2) มีสิทธิใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าข้อมูลได้แต่ไม่มีสิทธิยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด 

  1. บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกดังระบุไว้ในหมวด 2 ข้อ 6(1) (2) (3)  

หมวด 4 ประเภททรัพยากรห้องสมุด 

 ข้อ 10 ทรัพยากรห้องสมุด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
       (1) หนังสือทั่วไปที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่หนังสือ ตำราและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งห้องสมุด มิได้ระบุห้ามยืม
       (2) หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ วารสารหรือหนังสือพิมพ์รายวันฉบับปัจจุบัน หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม ทำเนียบนาม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ห้องสมุดระบุห้ามยืม
       (3) สิ่งพิมพ์รัฐบาล หมายถึง สิ่งพิมพ์และวัสดุที่หน่วยงานราชการจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเป็นการเผยแพร่ ผลงาน หรือรายงานความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าทางวิชาการที่หน่วยราชการนั้น ๆ เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานประจำปี สถิติ สำมะโน กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ รายงานการประชุม รายงานการอบรมสัมมนา รายงานการวิจัย รายงานการสำรวจ การประเมินผล โครงการพัฒนา รายงานการไปดูงาน งบประมาณ ประมวลรายได้ แผนที่ ชีวประวัติ และแผนงาน ปาฐกถา คำบรรยาย ข่าวแถลงการณ์ สมุดปกขาว พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท คำปราศรัย และสุนทรพจน์
       (4) หนังสือลักษณะพิเศษ หมายถึง สิ่งพิมพ์และวัสดุที่ไม่สามารถจัดเป็นหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร สิ่งพิมพ์รัฐบาล และเอกสาร ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หนังสืออนุสรณ์ หนังสืออนุสรณ์งานศพ เอกสารลักษณะพิเศษที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
       (5) อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปคาสเซ็ท วีดีโอ ซีดีรอม แผ่นดิสเก็ต
 

 


หมวด 5 กำหนดเวลายืม
 

 ข้อ 11 ห้องสมุดตามความในหมวด 4 ข้อ 10(1) (3) (4) (5) อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ตามกำหนดเวลา และประเภทสมาชิกได้ ดังนี้
       (1) ผู้บริหารสปส.ส่วนกลาง ให้ยืมหนังสือ 15 วัน วารสาร 7 วัน โสตทัศนวัสดุ 7 วัน
       (2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สปส.ส่วนกลาง ให้ยืมหนังสือ 7 วัน วารสาร 3 วัน โสตทัศนวัสดุ 3 วัน
 

        ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปส.เขตพื้นที่ ให้ยืมหนังสือ 10 วัน วารสาร 10 วัน โสตทัศนวัสดุ 10 วันผู้บริหาร ข้าราชการและ  เจ้าหน้าที่ สปส.เขตพื้นที่ ให้ยืมหนังสือ 10 วัน วารสาร 10 วัน โสตทัศนวัสดุ 10 วัน
       (4) ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ให้ยืมหนังสือ 15 วัน วารสาร 15 วัน โสตทัศนวัสดุ 15 วัน
       (5) ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  ให้ยืมหนังสือ 20 วัน วารสาร 20 วัน โสตทัศนวัสดุ 20 วัน
 ข้อ 12 ห้องสมุดขอสงวนสิทธิในการเรียกหนังสือจากผู้ยืมคืนก่อนกำหนดในกรณี ดังต่อไปนี้
       (1) เมื่อมีผู้ต้องการจำเป็นใช้เร่งด่วนที่จะใช้หนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
       (2) เพื่อการสำรวจหนังสือ
       (3) อื่น ๆ แล้วแต่กรณีตามความจำเป็น
 


หมวด 6 วิธีปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม
 

 ข้อ 13 หนังสือภายในห้องสมุด ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือจากชั้นได้เอง หรือโดยการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้ใช้ต้องอ่านหรือค้นคว้า ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้บริการ เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้วนำมาเก็บไว้ที่ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเตรียมไว้ให้
 ข้อ 14 การยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดกระทำได้โดยวิธีการ ดังนี้
       (1) ผู้ยืมต้องยืมหนังสือด้วยตนเองทุกครั้ง
       (2) ผู้ยืมต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดสำนักงานประกันสังคมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกครั้ง
       (3) ในการยืมหนังสือทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะประทับวันหรือทำรายการวันกำหนดส่งที่หนังสือ
 ข้อ 15 การคืนหนังสือกระทำได้ดังนี้
       (1) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนตามวันกำหนดส่ง
       (2) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนก่อนวันกำหนดส่ง
       (3) ส่งคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนหลังวันกำหนดส่ง โดยต้องเสียค่าปรับตามข้อ 25
 ข้อ 16 การต่ออายุการยืมหนังสือกระทำได้ ดังนี้
       (1) ปฏิบัติตามข้อ 14(1) (2)
       (2) ในการต่ออายุการยืมทุกครั้ง ต้องนำหนังสือที่ต้องการจะต่ออายุมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อประทับวันกำหนดส่ง หรือ แสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการต่อหนังสือเล่มนั้น
       (3) การต่ออายุการยืมหนังสือให้ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ครั้ง (หนังสือเล่มเดิมซึ่งยืมไปแล้วยังใช้ไม่แล้วเสร็จ)
 


หมวด 7 มารยาทในการใช้ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม
 

 ข้อ 17 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุดเพื่อมิให้ก่อความรำคาญและทำลายสุขภาพผู้อื่น
 ข้อ 18 ผู้ใช้ห้องสมุดต้องไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 ข้อ 19 ผู้ใช้ห้องสมุดไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
 ข้อ 20 ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ
 


หมวด 8 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคมและผู้ยืมหนังสือ
 

 ข้อ 21 ห้ามผู้ใช้ห้องสมุดนำกระเป๋าหรือถุงย่ามเข้าห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถวางสิ่งของไว้บนชั้นที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้
 ข้อ 22 ห้ามนำของมีคมเข้าห้องสมุด (มีด คัดเตอร์หรือกรรไกร)
 ข้อ 23 ห้ามนำหนังสือออกนอกน้องสมุดก่อนได้รับอนุญาตทุกครั้ง
 ข้อ 24 ห้ามผู้ใช้ห้องสมุดทำลาย ขีดฆ่าหรือฉีกขาดหนังสือโดยเด็ดขาด
 ข้อ 25 ผู้ยืมหนังสือต้องรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้
       (1) ผู้ยืมหนังสือจะต้องรับผิดชอบในการตรวจเช็คสภาพหนังสือก่อนยืมกระทั่งส่งคืนในสภาพเดิมทุกครั้ง หากมีการชุดเสียหายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอาจให้ผู้ยืมชดใช้ตามสภาพของหนังสือหรือตามความเหมาะสม
       (2) หากมีการสูญหายผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยการซื้อมาชดใช้ พร้อมค่างานเทคนิคเล่มละ 50 บาท หรือ ในกรณีหามาชดใช้ไม่ได้ต้องเสียค่าปรับเป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ ส่วนหนังสือที่ไม่ปรากฏราคา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะประเมินราคาหนังสือเป็นเงินเพื่อคิดเป็นค่าปรับ
       (3) หากผู้ยืมไม่ส่งหนังสือคืนตามวันที่กำหนด ผู้ยืมต้องชำระเงินค่าปรับวันละ 2 บาทต่อหนังสือ 1 เล่ม นับแต่วันที่ครบกำหนดเป็นต้นไป
 ข้อ 26 ผู้ใช้บริการห้องสมุดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอำนาจพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
       (1) ตักเตือนด้วยวาจา
       (2) เชิญให้ออกจากห้องสมุด
       (3) ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด
       (3) รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ฝ่าฝืน
 ข้อ 27 ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดส่งเงินค่าปรับตามความในข้อ 25 เข้าฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม เป็นรายได้แผ่นดิน ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป