ระบบการจัดหมวดหมู่

หมวด ชื่อหมวดภาษาไทยชื่อหมวดภาษาอังกฤษ
01ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศINTERNATIONAL RELATIONS
02 การพัฒนาสังคมSOCIAL DEVELOPMENT
03การพัฒนาเศรษฐกิจECONOMIC DEVELOPMENT
04กฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐบาล และการเมืองLAW, HUMAN RIGHTS, GOVERNMENT AND POLITICS
05สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ และศิลปะSOCIAL SCIENCES, CULTURE, HUMANITIES AND ART
06การศึกษาและการฝึกอบรมEDUCATION AND TRAINING
07การพัฒนาชนบท เกษตรกรรม การทำป่าไม้และการประมงRURAL, DEVELOPMENT, AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
08อุตสาหกรรมACTIVITES ECONOMICS
09การค้าTRADE
10การขนส่งTRANSPORT
11การเงินFINANCING
12การจัดการ หรือ การบริหารMANAGEMENT
13แรงงาน และการจ้างงานLABOUR AND EMPLOYMENT
14ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติและการอพยพย้ายถิ่นPOPULATION, RACE RELATIONS AND MIGRATION
15สุขภาพ และความปลอดภัยHEALTH AND SAFETY
16วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมENVIRONMENTAL SCIENCES
17วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกEARTH SCIENCES
18การวิจัยกับวิทยาศาสตร์RESEARCH AND SCIENCE
19ห้องสมุดและความรู้ที่เป็นระบบข้อมูล(ศาสตร์สนเทศ)LIBRARY AND INFORMANTION SCIENCE