สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้งห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม  

 

ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว 

เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000   
 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-29562189-90 เว็บไซต์: https://www.sso.go.th/library/