หน่วยงานวิจัย

หน่วยงานวิจัย

  ฐานข้อมูลงานวิจัยกระทรวงแรงงาน   

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต  

  สถาบันพระปกเกล้า  

  ฐานข้อมูลวิจัย ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 

  สถาบันวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาลัย  

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

  ห้องสมุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  

  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

  ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

  ระบบสารสนเทศพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการ
 วิจัยแห่งชาติ
 

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

  ศูนย์ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ต้นทุนบริการสาธารณสุข  

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ    

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  

  สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ  

  ศูนย์วิจัยแห่งเอเซีย  

  สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน 

  สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง