หอสมุดและห้องสมุด

ห้องสมุด   
  ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน       ห้องสมุดกรมการจัดหางาน   
  ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     ห้องสมุดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
  สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  สำนักบรรณาสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอหห์น   
  หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร     หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร     สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา   
  สถาบันวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล   
  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต     สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร     ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม   
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร     หอสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     หอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   
  หอสมุดกลางและศูนย์สารนิเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 ( AIT )
 
 
 
  สำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     หอสมุดกลางเทคโนฯ ลาดกระบัง     
  หอสมุดกลางเทคโนฯ พระนครเหนือ     หอสมุดแห่งชาติ