ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1.    ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ สำรวมกิริยาวาจา และไม่ส่งเสียงดัง

2.    ห้ามผู้ใช้บริการนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด

3.    ผู้ใช้บริการต้องนำกระเป๋าและสิ่งของวางในตู้เก็บของที่เตรียมไว้ให้ (นำเฉพาะสิ่งของมีค่าติดตัวเข้าไปได้ เท่านั้น)

4.    ผู้ใช้บริการต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วยความระมัดระวัง ไม่ตัด ฉีก ขีดเขียน พับหน้ากระดาษ หรือทำลายทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงวัสดุและครุภัณฑ์ของห้องสมุด

5.    ผู้ใช้บริการต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องสมุด เช่น ทิ้งขยะลงถังขยะ

6.    ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ (Web OPAC) หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ก่อนหาหนังสือบนชั้น และค้นหาหนังสือด้วยความเป็นระเบียบ

7.    ห้ามผู้ใช้บริการนำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต

8.    เมื่อผู้ใช้บริการหยิบทรัพยากรสารสนเทศออกมาอ่านแล้ว กรุณาวางทรัพยากรฯ ไว้บนโต๊ะหรือรถเข็นที่เตรียมไว้ให้ ไม่ควรวางตามชั้นวางหนังสือ

9.    บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดจะต้องลงชื่อในสมุดลงชื่อบุคคลภายนอกทุกครั้ง