ประวัติห้องสมุด

 ประวัติความเป็นมา

          ห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม เริ่มจากการเป็นมุมหนึ่งในกองวิชาการและแผนงาน ต่อมาปรับเป็นห้องสมุดเล็ก ๆ อยู่ชั้น 7 อาคารสำนักงานประกันสังคม และพัฒนามาเป็นห้องสมุดนิคม จันทรวิทุร ในปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน “ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร” อดีตอธิบดีกรมแรงงาน ซึ่งท่านเป็นกูรูแห่งวงการแรงงานไทย ที่มีบทบาทในการวางรากฐานและพัฒนาการบริหารแรงงานไทยในทุก ๆ ด้าน เช่น การประกันสังคม การคุ้มครองแรงงาน และการแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

ปณิธาน

          โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์

          มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิทยบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ทันสมัย และทันโลกด้วยองค์ความรู้

วัตถุประสงค์

          1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประกันสังคม

          2. เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่บุคลากรของสำนักงานประกันสังคมและบุคคลภายนอก

          3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว