เงื่อนไขการใช้บริการ


1. ข้อบังคับในการขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

1.1 การกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน ต้องกรอกตามความเป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มคำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.2 หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สำนักงานประกันสังคมมีสิทธิ์ที่จะระงับและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน และปฏิเสธการให้บริการใดๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

3. ผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคลของทางสำนักงานประกันสังคม ซึ่งท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

3.1 แจ้งให้ทางสำนักงานประกันสังคมทราบหากเกิดการละเมิดการใช้บัญชีผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของท่าน หรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ

3.2 รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎข้อที่ 4 นี้

4. ข้อห้ามในการใช้บริการ

สำนักงานประกันสังคม ไม่อนุญาตให้ท่านนำส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ไปกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

5. การสิ้นสุดการให้บริการ

หากท่านกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการให้บริการ สำนักงานประกันสังคมมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสำนักงานประกันสังคมจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดบริการของท่าน

6. สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้าของสำนักงาน

เนื้อหา บริการ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับการให้บริการได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ สิทธิบัตร หรือกฎหมายอื่นๆ ดังนั้นท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการดัดแปลง แก้ไข ให้เช่า จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการอื่นใด เว้นแต่ท่านได้รับการอนุญาตจากสำนักงานประกันสังคม

7. การแจ้งข่าวสาร

สำนักงานประกันสังคมอาจแจ้งข่าวสารใหม่ๆให้ท่านทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางบริการต่างๆของสำนักงานฯ

8. การฝ่าฝืนเงื่อนไข

หากท่านพบการละเมิดและฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ กรุณาแจ้งกลับมาที่ helpdesk@sso.go.th