นโยบายสิทธิส่วนบุคคล


สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเก็บรักษาอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบาย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่มิได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

นโยบาย สิทธิส่วนบุคคลจะแจ้งให้ท่านทราบถึง

  • 1. ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราขอจากสมาชิก
  • 2. การใช้ของมูลของสมาชิก
  • 3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
  • 4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  • 5. ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราขอจากสมาชิก

สำนักงานประกันสังคมจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ วันเดือน ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีที่ออกบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ เมื่อคำขอของท่านผ่านการอนุมัติ ท่านจะมีสิทธิ์ในการทำธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอ

2. การใช้ข้อมูลของสมาชิก

สำนักงานประกันสังคมจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด

3. การเก็บข้อมูลสมาชิก

สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่บางกรณีที่จำเป็นต้องนำเสนอ ข้อมูลท่านต่อผู้อื่น สำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านพิจารณาว่าจะตกลงยินยอมเผยแพร่ข้อมูลของท่านหรือไม่ ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นที่มีลิ้งค์อยู่บนเว็บไซต์สำนักงานฯ เว็บไซต์แห่งนั้นอาจสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของสำนักงานฯ แต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

เว็บไซต์ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • สำนักงานประกันสังคม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย - การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ - การอ้าง -- หรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  • ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

5. ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านจึงเป็นผู้เดียว ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรรับผิดชอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล และการถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ สำนักงานประกันสังคม จะไม่สอบถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ กรุณาออกจากระบบทุกครั้ง (log out) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยบุคคลอื่นเนื่องจากไม่มีการรับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในการส่ง ผ่าน ข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะรักษาความปลอดภัยภายในระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลอย่างดีที่สุด

6. เรื่องอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการควรทราบ

ท่านควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวขณะที่กำลังกำลังใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทนอนิกส์ เนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างนำข้อมูลของท่านไปใช้และก่อให้เกิด ความเสียหาย