ข่าวด่วน! การขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบฯ ผ่านระบบ e-Payment สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ค. 2562 (เงินสมทบงวด เม.ย. 2562) เงินสมทบตั้งแต่งวดเดือน พ.ค. 2562 เป็นต้นไป ให้นำส่งผ่านระบบ e-Payment ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จนกว่าจะมีประกาศฯ ฉบับใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป