วันสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบงวดเดือน มิ.ย. 64 ผ่านระบบ e-Payment เปลี่ยนแปลงจาก 29 ก.ค. 64 เป็น 27 ก.ค. 64
(เนื่องจากมีการยกเลิกวันหยุดราชการในวันที่ 27 ก.ค. 64)