วันสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. 65 ผ่านระบบ e-Payment เปลี่ยนแปลงจาก 24 พ.ย. 65 เป็น 29 พ.ย. 65
(เนื่องจากมีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 16-18 พ.ย. 65)