(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรองรับการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

24 มีนาคม 2563

แบบฟอร์มสำหรับนายจ้างยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย