แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (e-form for unemployment benefit)

24 มีนาคม 2563

*หากท่านใส่ อีเมล ในช่องตอบกลับ ทางสำนักงานประกันสังคมจะส่งอีเมลยืนยันการได้รับคำร้องของท่านให้ในภายหลัง

** ในกรณีที่ท่านหยุดงานเนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐ/นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือท่านหยุดเนื่องจากต้องกักตัวอันเกิดจากโรคระบาด ทางสำนักงานจะต้องรอเอกสารยืนยันจากนายจ้างเพื่อยืนยันความถูกต้องด้วย จึงอาจจะส่งผลให้การส่งเงินให้ผู้ประกันตน ล่าช้า ได้