ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงาน Online (e-form for SSO benefits)

24 มีนาคม 2563

เลือกแบบฟอร์มที่ท่านต้องการ

1. กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน)
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
2. กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)
ยื่นแบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้างได้ผ่านทาง เมนูแจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว (สำหรับนายจ้าง)