ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง

และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐ

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ